Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

1. Všeobecná ustanovení, Smlouva o zprostředkování nákupu

1.1. Provozovatelem internetového obchodu je https://www.fashion-mode.cz/

IČO: 88792846

se sídlem: Studeněves 3, 273 79 okres Kladno, Česká Republika 

(dále jen „Provozovatel“). Který zprostředkovává kupujícím obchody s prodávajícím v zahraničí.

Prodávajícím je obchodní či výrobní firma v zahraničí, ČÍNA, POLSKO, NĚMECKO, ITÁLIE.

HRAČKY ČR.

 

1.2. Níže uvedené podmínky užití upravují zprostředkování nákupu mezi kupujícím a provozovatelem v internetové nákupní galerii fashion-mode.cz

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky.

1.3. Provozovatel zprostředkovává kupujícím nákup zboží od dodavatelů, to znamená, objedná za něj zboží u dodavatele a zaplatí za něj kupní cenu, popřípadě zboží reklamuje, to vše za níže uvedených podmínek. 

1.4. Provozovatel uzavírá s kupujícím formou odeslání a zaplacení závazné objednávky smlouvy o zprostředkování (dále jen „Smlouva“). Po uzavření smlouvy provozovatel zprostředkuje kupujícímu nákup zboží od dodavatele jménem kupujícího a na jeho účet.

1.5. Kupní smlouva na vybrané zboží v nákupní galerii vzniká mezi kupujícím a dodavatelem, nikoliv mezi zprostředkovatelem a kupujícím.

 

2. Výběr zboží k objednání, uzavření smlouvy

2.1. Zboží je dle zaměření obrazově prezentováno ve virtuální nabídce umístěné na webových stránkách fashion-mode.cz. U každého zboží je uveden jeho název, popis, cena a popřípadě další doplňující informace.

2.2. Výběr zboží a jeho počet k objednání kupující provádí jeho vložením do košíku. Odesláním výběru zboží uzavírá kupující s provozovatelem smlouvu o zprostředkování a dává provozovateli pokyn k objednání zboží u dodavatele.

2.3. Za výběr zboží odpovídá kupující. A souhlasí, že si přečetl popisek, dobu dodání a vše potřebné pro objednání.

2.4. Po výběru zboží kupující prostřednictvím mailu obdrží potvrzení o přijetí výběru zboží s označením předmětu smlouvy, cenou a platební pokyny pro uhrazení, platí-li převodem na účet provozovatele. 

2.5. Odesláním výběru zboží kupující zároveň stvrzuje, že se seznámil s těmito všeobecnými podmínkami užití, a že s nimi souhlasí.

2.6. Účinnost smlouvy je vázána na splnění odkládací podmínky. Odkládací podmínka je úhrada ceny v celkové výši kupujícím.

 

3. Cena, způsob platby

3.1. Cenou se pro účely těchto všeobecných podmínek rozumí částka, uvedená u každého zboží v nákupní galerii, která představuje součet kupní ceny u dodavatele a odměny zprostředkovatele.

3.2. V průběhu doručení zboží může dojít k celnímu projednání zboží. V tomto případě se vše řeší emailem a vše vyřídí zprostředkovatel.

3.3. Bližší informace a pokyny k celnímu řízení a uplatnění nároku na kompenzaci je uvedeno v sekci Celní řízení. Zahraniční dodavatelé nejsou plátci DPH, nelze tedy na od nich zakoupené zboží uplatnit odpočet DPH.

3.4. Cena se hradí bezhotovostním převodem z účtu na účet provozovatele obchodu fashion-mode.cz předem. Nelze na dobírku z důvodu, že zboží jde přímo od dodavatele ke kupujícím. Cena se považuje za uhrazenou dnem připsání celé částky na účet provozovatele včetně poštovného. Úhradou ceny se objednávka stává závaznou.

 

4. Dodání zboží

4.1. Dodavatel zasílá zboží zpravidla od 9 do 25 pracovních dnů od doručení objednávky zprostředkovatelem. Zprostředkovatel objedná kupujícímu zboží maximálně do pěti pracovních dní od jeho objednání a zaplacení kupujícím.  Dodací lhůta se může prodloužit vlivem dodavatele podle období v roce ( svátky, Vánoce, Velikonoce, apod.). O všem zprostředkovatel informuje kupujícího. Běžná doba dodání je 25-60 pracovních dní od odeslání prodávajícím. Termín doručení zásilky je dle ust. § 5 odst. 2 písm. b) zák. č. 634/1992 Sb. Jestliže dodavatel zboží kupujícímu nedodá do 60 dnů od jeho objednání, vrátí zprostředkovatel kupujícímu peníze.

4.2. Každý dodavatel zasílá zboží kupujícímu přímo na jeho adresu, kterou vyplní při objednávce. Objednatel bere na vědomí, že objednané zboží může být kupujícímu doručeno ve více zásilkách (pokud si objedná více než 1ks). Z důvodů, že je více zahraničních dodavatelů od různého ks zboží.

4.3. Pokud zboží není doručeno do 60 dnů ode dne odeslání zboží dodavatelem, může kupující požádat provozovatele o vrácení peněz nebo o opětovné objednání zboží od dodavatele. Nelze požadovat platbu zpět, je-li zboží na cestě, podle sledovacího čísla, které na vyžádání dostane každý.

4.4. Pokud zboží kupující obdrží po vrácení peněz, je povinen ve lhůtě třiceti dnů vydat provozovateli zboží nebo zaslat provozovateli vrácené peníze zpět.

4.5. Pokud neobdržíte zboží do 60 dní ode dne odeslání zboží prodejcem, máte právo odstoupit od smlouvy.

4.6. Hračky a zboží skladem odesíláme nyní před Vánoci v rozmezí 10-14 pracovních dnů, jelikož toho je jako vždy dost. Děkujeme za pochopení.

 

5. Další ustanovení

5.1. České návody nejsou standardně dodávány se zbožím.

Pokud bude mít provozovatel k dispozici český či anglický návod v elektronické podobě, poskytne jej na požádání kupujícímu.

5.2. Kupující žádá provozovatele, aby s provedením zprostředkování započal okamžitě, ještě před uplynutím čtrnáctidenní lhůty pro odstoupení od smlouvy. Provozovatel tímto sděluje kupujícímu, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.

5.3. Provozovatel se zavazuje řešit případné ztráty či poškození zásilek se zbožím směrem od dodavatele ke kupujícímu a to ve prospěch kupujícího tak, aby mu nevznikla žádná škoda plynoucí z této události. 

5.4. Provozovatel e-shopu na sebe přebírá povinnosti vyplývající z kupní smlouvy.

5.5. Odměna Provozovatele je zahrnuta v kupní ceně zboží uvedeném v nákupní galerii Provozovatele.

 

6. Reklamace

6.1. Provozovatel se zavazuje řešit reklamace svých služeb svých klientů, kteří (nedostali zboží, zboží přišlo porušené, nebo nepřišlo do lhůty 60ti dní, a to do 14ti dní od této skutečnosti).

6.2. Poskytovatel neodpovídá za jakost a kvalitu zboží ani za soulad zboží s ČSN či evropskými normami.

6.3. Reklamace dodaného zboží (nároky z odpovědnosti za škodu způsobenou vadou zboží) řeší zprostředkovatel fashion-mode.cz  přímo s dodavatelem zboží. Reklamaci lze provést na adresu Fashion.mode, Studeněves 3, Tuřany 27379

Reklamační řád: https://www.fashion-mode.cz/reklamacni-rad/

 

7. Zánik a změna smlouvy

7.1. Zjistí-li Provozovatel dodatečně, že kupujícím objednané zboží dodavatel nemá na skladě, nabídne kupujícímu zboží alternativnímu řešení (bude-li takové k dispozici) a nebude-li kupujícím odsouhlaseno, vrátí celkovou částku včetně poštovného na účet kupujícího a objednávku stornuje.

7.2. V případě vrácení peněz je doporučeno volit metodu převodu na bankovní účet. Pokud bude Kupující požadovat vrácení peněz mimo území České republiky bude Kupujícímu přeúčtován poplatek za platbu složenkou a částka k vrácení bude o tento poplatek ponížena.

 

8. Ochrana osobních údajů

8.1. Osobní údaje Kupujícího jsou uchovávány v souladu s platnými předpisy.

Osobní údaje Kupujícího jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Objednávkou služby kupující souhlasí s tím, že jeho osobní údaje poskytnuté Provozovateli, budou použity pro účely vyřízení objednávky a nebudou poskytnuty třetím stranám vyjma Dodavatele a přepravních společností.

8.2. Kupující sdělením svých údajů při používání nákupní galerie (nákup, účast v soutěži, přihlášení k odběru novinek, přispěním v diskusi, použitím zákaznického servisu aj.) souhlasí se zasíláním informací souvisejících se službami internetové galerie www.fashion-mode.cz a Dodavatelů na elektronickou adresu Kupujícího uvedenou při registraci či v objednávce a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení na tuto mailovou adresu či prostřednictvím SMS. Souhlas uživatele se zasíláním obchodních sdělení je dobrovolný. Uživatel je oprávněn kdykoli tento souhlas písemně či elektronicky odvolat.

8.3. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou.

8.4. Kupující bere na vědomí, že zprostředkovatel musí poskytnout prodávajícímu mimo Evropskou unii osobní údaje kupujícího. Kupující dává zprostředkovateli  výslovný souhlas k předání třetí osobě - prodávajícímu. Kupující bere na vědomí, že zprostředkovatel není schopen ovlivnit nakládání s údaji kupujících a že se na nakládání s osobními údaji mimo EU nevztahuje NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů. 

9. Řešení sporů

Vzájemné spory mezi Kupujícím a Provozovatelem mohou být řešeny před obecnými soudy nebo mimosoudním řešením spotřebitelských sporů prostřednictvím České obchodní inspekce se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869,

více informací najdete na www.coi.cz.